Akce MŠ v červnu

1.6. Výlet Koťátek do ZOO
7.6. Výlet Berušek do Dinoparku Liberec
22.6. Návštěva babiček v MŠ
28.6. Zahradní slavnost s vyřazením předškoláků
29.6. Preventivní akce s policií ČR

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Provoz MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz mateřské školy v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

Mateřská škola bude uzavřena od 3. 7. 2017 – do 18. 8. 2017.

Provoz bude zahájen dne 21. 8. 2017.

Akce MŠ na květen

2.5. – 5.5.    Týden otevřených dveří

3.5.    Zápis  dětí do MŠ

11.5.   KD Hořice – Novozámská „Hrátky na pohádky“

Besídka pro maminky – Kulturní dům DV – 15.30 hod.

23.5.   Návštěva Lesní školky v Hořicích

 

 

 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín,

budou přednostně přijímány:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová, mají trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu  § 179 odst. 3), podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti, které mají  trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou třetího roku věku, podle věku od nejstarších po nejmladší.
  3. Děti, které mají  trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně pátého roku věku od nejstarších po nejmladší.
  5. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod podle věku od nejstarších po nejmladší.
  6. V případě shodnosti kritérií rozhodne losování.

Zápis do mateřské školy


Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 3. 5. 2017.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce v MŠ dne 3.5.2017 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

Potvrzení lékařem se netýká dětí, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Další informace:

Od počátku školního roku (od 1. září 2017), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné. 

Dítě plní povinnou školní docházku v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu.

Vyučovacím jazykem v mateřské škole je jazyk český.

Pro školním rok 2017/2018 bude maximálně přijato 23 dětí.

Třídy MŠ budou naplněny maximálně do kapacity školy – do celkového počtu dětí 49.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání dětí bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání dětí.

V případě budoucího vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného dítěte budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou dítěte  a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě :

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

Akce MŠ v dubnu

5.4. Divadlo ve školce „Kluci z pohádek“
19.4. Divadlo v Hořicích „Kdo si počká,ten se dočká“
20.4. Zápis do ZŠ
27.4. Focení dětí – samostatná f. 15×21   28.-
třídní f.                         31.-

Akce MŠ v březnu

8.3.     9.plavání
15.3.    10.poslední plavání
16.3.    Pohádka v MŠ „Jejda,strašidýlka !“
20.3.    Návštěva knihovny v Hořicích – 1.třída
24.3.    Návštěva knihovny v Hořicích – 2.třída

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne  3.5.2017.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz v záložce dokumenty – dokumenty ke stažení.

Kritéria přijetí do mateřské školy a další informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem.

Akce MŠ v únoru

1.2.   Stolování „Zdravá pětka“  – paní Drobná

9.2.   Návštěva z Agility klubu Hořice – paní Kvasničková s pejskem

16.2.  Masopustní karneval

21.2.   Sférické kino – Polaris /setkání tučňáka s ledním medvědem/

Středeční plavání – 5.,6.,7.,8.lekce plaveckého výcviku

V době  jarních prázdnin 27.2.-3.3. se plavání nekoná.