Základní informace

Provoz školní družiny je od 10.25 hod. do 15.30 hod.

Ve škole pracují 2 oddělení školní družiny.
I. oddělení – 1., 2. a 3. roč., vychovatelka R. Zineckerová
II. oddělení – 4. a 5. ročník, vychovatelka E. Krejcarová, DiS.

Provoz ŠD se řídí pravidly školního řádu a vnitřního řádu školní družiny.

Činnost ŠD probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu „Školní družina plná pohody“. Žáci se v rámci činnosti podílejí na akcích školy, zapojují se do různých soutěží a mají také možnost různorodých aktivit dle vlastního výběru.

Přijímání žáků je v souladu s Pokynem ředitelky školy K PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – KRITÉRIA.

Úplata za školní družinu – viz. Pokyn ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za vzdělávání ve školní družině