Základní informace

Provoz školní družiny je od 10.25 hod. do 15.30 hod.

Ve škole pracuje 1 oddělení školní družiny.
1. oddělení pro 1.- 5. roč., vychovatelka R. Zineckerová, Bc. Jitka Kylarová

Provoz ŠD se řídí pravidly Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny.

Činnost ŠD probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu „Školní družina plná pohody“. Žáci se v rámci činnosti podílejí na akcích školy, zapojují se do různých soutěží a mají také možnost různorodých aktivit dle vlastního výběru.

Přijímání žáků je v souladu s Pokynem ředitelky školy K PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – KRITÉRIA.

Úplata za školní družinu – viz. Pokyn ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za vzdělávání ve školní družině

Od 2.9.2022 byl provoz školní družiny rozšířen o „RANNÍ DRUŽINU“ od 6:30 do 7:20 hodin. Po skončení ranní družiny žáci přecházejí do svých tříd.