Základní identifikační údaje o škole

Úplnost a velikost školy

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
Dobrá Voda u Hořic 86
507 73 Dobrá Voda u Hořic
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 70983062
Číslo účtu: 180992261/0300
Vedení školy: Mgr. Hana Bartošová, ředitelka školy

Adresa pro doručování dokumentů

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
Dobrá Voda u Hořic 86
507 73 Dobrá Voda u Hořic

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 8:00 – 12.00 hodin
Úterý: 8:00 – 15.00 hodin
Středa: 8:00 – 12.00 hodin
Čtvrtek: 8:00 – 15.00 hodin
Pátek: 8:00 – 12.00 hodin

E-mail:  hudkova@zsdobravoda.cz

ID datové schránky: ktymcrh

Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:

 • Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty
  • PDF/A (ISO 19005)
  • PDF verze 1.7 a vyšší
  • RTF
  • HTML
  • TXT –
  • DOC/DOCX
  • XLS/XLSX
  • ZFO
 • Statické obrazové dokumenty
  • PNG, ISO/IEC 15948
  • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
  • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
 • Dynamické obrazové dokumenty
  • MPEG-2, ISO/IEC 13818
  • MPEG-1, ISO/IEC 11172
  • GIF
 • Zvukové dokumenty
  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
  • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, PCM
 • Databáze
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Přehled přenosných technických nosičů dat

 • Optické nosiče – CD, DVD
 • Paměťové zařízení USB – flashdisk, HDD

Podmínky použití technického nosiče

 • každé podání je třeba umístit na samostatný nosič
 • technické nosiče se vracejí pouze na žádost odesílatele

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu:

Pokud datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem, nemůže být datová zpráva přijata. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, jež jsou součástí připojení původce k internetu.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové (listinné) nebo elektronické (digitální) podobě:

Pokud je dodán dokument, který je neúplný či poškozený tak, že nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný), avšak pokud z něho lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel o zjištěných vadách dokumentu a bude stanoven další postup pro jejich odstranění. Mezi tyto vady patří např. nečitelnost datové zprávy nebo neshoda datového formátu s formáty, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě.  Nedojde-li se ve spolupráci s odesílatelem k odstranění vad, dokument se dále nezpracovává a je považován za nedoručený. Obdobně tak bude postupováno u dokumentů doručených v analogové podobě.

 

Zřizovatel

Zřizovatel: Obec Dobrá Voda u Hořic
Dobrá Voda u Hořic 131
507 73 Dobrá Voda u Hořic
IČO: 271489
Kontakt: 493699212
E-mail: oudobravoda@tiscali.cz
Typ školy: Mateřská a základní malotřídní škola

 

Součásti školy

      kapacita
Součásti subjektu: 1. mateřská škola
2. základní škola
3. školní družina
4. školní jídelna
IZO: 107 582 716
IZO: 102 190 747
IZO: 117 300 241
IZO: 150 007 426
49
70
50
250

 

Základní údaje o součástech školy

  počet tříd / oddělení  
1. MŠ 2  
2. ZŠ 2 I. (1. a 2. roč.), II. (3, 4. a 5.roč.)
3. ŠD 1 I. odd. (1.,2.,3., 4. a 5.roč.)
4. ŠJ Pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Hořic.

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Úplnost a velikost základní školy

Škola se k 1. lednu 2003 stala samostatným právním subjektem hospodařícím jako příspěvková organizace. Došlo ke sloučení základní školy, mateřské školy a školní jídelny.
Další součástí školy je školní družina.
Budova ZŠ v Dobré Vodě u Hořic byla dostavěna v roce 1939. Budova je umístěna v centru obce, dopravní spojení do obce je železniční i autobusové. Žáci školy využívají autobusovou dopravu, autobusová zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti školy.
Škola má všechny ročníky prvního stupně. Některé třídy se tvoří spojením různých ročníků.
I. třída (1.,2. a 3. ročník), II. třída (4. a 5. ročník). Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny.
Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Do školy docházejí žáci zejména z Dobré Vody, Bašnic, Sukorad a Lískovic.
Škola umožňuje vzdělání  žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách.
Spojení s mateřskou školou umožňuje jednotnou koncepci výchovně vzdělávacího procesu, která je pozitivním momentem při přechodu žáků z mateřské školy do školy základní.

Vybavení školy

Výuka probíhá ve třech prostorných učebnách, školní družina má k dispozici třídu a hernu. Výstavbou MŠ v pozdějších letech a jejím připojením k budově ZŠ získala škola školní jídelnu. V budově školy je prostorná tělocvična vybavená standartním sportovním nářadím, sociální zařízení, dílna, byt školníka a šatna pro žáky.
Stávající prostory pro výuku i další aktivity jsou z hlediska počtu žáků vyhovující.
Škola má velkou zahradu s řadou moderních hracích prvků, doskočištěm pro TV, běžeckým oválem a hrací plochou s bezpečným dopadovým povrchem. Tyto prostory jsou využívány základní i mateřskou školou.
V letech 2010 – 2011 proběhla rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ. Celý objekt byl zateplen, byla vyměněna okna a dveře a na budově ZŠ také střecha.

V průběhu hlavních prázdnin 2017 byly zrekonstruovány prostory bývalého bytu v přízemí budovy školy. Tyto prostory bude využívat školní družina. Prostory byly vybaveny s důrazem na umožnění relaxačních a odpočinkových činností žáků.

Během hlavních prázdnin 2020 byl na zahradě školy instalován nový multifunkční herní prvek, který zpestří nabídku sportovních aktivit na školní zahradě dětem MŠ i žákům ZŠ.