Volební řád

A. Zástupci zřizovatele

1. Jmenování členů školské rady ze strany zřizovatele :

  • členy školské rady jmenuje zřizovatel školy ze zletilých občanů, zejména z řad členů zastupitelstva obce;
  • zastupitelstvo obce rozhoduje o jmenování členů školské rady hlasováním, pro schválení člena je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce ;
  • zastupitelstvo obce také jmenované členy školské rady odvolává.

B. Zástupci pedagogického kolektivu, zástupci rodičů

Volby členů školské rady:

  • volby řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor z řad pedagogických pracovníků ( zákonných zástupců žáků);
  • kandidáty na členství ve školské radě navrhují členové pedagogického kolektivu (rodičovských kolektivů jednotlivých tříd) přípravnému výboru;
  • volby členů školské rady probíhají na společné schůzi pedagogických pracovníků hlasováním;
  • hlasování je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných osob s právem hlasovat;
  • ke zvolení kandidáta je nutné, aby získal nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných oprávněných osob;
  • o volbách bude proveden zápis;
  • doplňovací volby na uvolněná místa a odvolání člena školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.