Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Název

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Dobrá Voda u Hořic 131, 507 73 Dobrá Voda u Hořic

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Hana Bartošová. V případě nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Marcela Hudková (problematika ZŠ) nebo zástupce ředitele pro MŠ Stanislava Dundová (problematika MŠ).

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín, příspěvková organizace

Dobrá Voda u Hořic 86
507 73 Dobrá Voda u Hořic

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna:
 • Dobrá Voda u Hořic 86
  507 73 Dobrá Voda u Hořic

Úřední hodiny

Pracovní dny: 7.00 – 15.00 hodin

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na www stránkách školy.

Telefonní čísla, e-mailové adresy

 • základní škola – ředitelství, školní družina

tel.: 493699177 – ředitelna

mob. tel.: 739 476 648 – ředitelka školy

mob. tel.: 737 523 246 – sborovna

mob. tel.: 737 523 244 – školní družina

e-mail: reditel@zsdobravoda.cz

 • mateřská škola

tel.: 739 572 098 – 1. třída,

       734 575 377 – 2. třída

e-mail: ms1@zsdobravoda.cz , ms2@zsdobravoda.cz

 • školní jídelna

tel.:  733 180 657

e-mail: horackova@zsdobravoda.cz

Adresa internetové stránky

https://www.zsdobravoda.cz

ID datové schránky: ktymcrh

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 180992261/0300

Identifikační čísla

IČO: 709893062

Nejsme plátci DPH.

Dokumenty

 • Školní řád základní školy
 • Školní řád mateřské školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

Aktuální výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.