Zápis do mateřské školy


Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 3. 5. 2017.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce v MŠ dne 3.5.2017 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

Potvrzení lékařem se netýká dětí, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Další informace:

Od počátku školního roku (od 1. září 2017), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné. 

Dítě plní povinnou školní docházku v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu.

Vyučovacím jazykem v mateřské škole je jazyk český.

Pro školním rok 2017/2018 bude maximálně přijato 23 dětí.

Třídy MŠ budou naplněny maximálně do kapacity školy – do celkového počtu dětí 49.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání dětí bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání dětí.

V případě budoucího vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného dítěte budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou dítěte  a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě :

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.