Charakteristika ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Škola plná pohody

Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY – PRIORITY ŠKOLY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

Škola chce být alternativou stávajícím školám svým individuálním přístupem k žákům. Ve svém principu (k němuž patří především přijímání jeden druhého, podpora rozvoje individuality každého žáka, vzájemná pomoc, spoluzodpovědnost aj.) je škola otevřena všem dětem a rodičům. Vycházíme z toho, že škola je místo, kde dítě tráví značnou část dne, a je proto pro něj výhodné a potřebné, když rodina a škola o sobě ví a jsou pokud možno navzájem propojené.

Chceme, aby škola měla rodinnou atmosféru. Během vyučování je přístupná rodičům. Každý rodič má právo vědět, jak se jeho dítě učí, tzn. jeho vlastní přístup a způsob, jakým je výuka vedena, jak se s ním zachází. Může být výuce přítomen.

Základním úkolem školy je dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe.
Škola klade důraz na šíření kladného vztahu k životu v nejširším slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností žáků při respektování potřeb kolektivu, jejich využití v týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku.

Výchovou v globální myšlení = poznání, vede žáky k tomu, že vše spolu souvisí, a že nepochopením souvislostí lze dělat chyby.

Vede žáky k zodpovědnému jednání a k samým počátkům vytváření vztahu člověka k přírodě. Mimo jiné i péčí o „zvířecí mazlíčky“.

Naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě. Jsme schopni se věnovat se i dětem s výukovými obtížemi.

V naší škole proto:
 • Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností, k pozitivnímu přístupu k výuce a vzdělávání.
 • Snažíme se připravit žáka do života jako jedinečnou osobnost.
 • Přistupujeme k výchově a vzdělávání žáka tak, abychom vychovali člověka schopného řešit situace běžného života, problémy, ke kterým přistupuje uvědoměle a aktivně, ke kterým je schopen zaujmout určitý postoj. Má touhu se dál podílet i sám na dalším sebevzdělávání, získávání dalších vědomostí, dovedností a návyků a chápat všeobecné souvislosti – ve společnosti, přírodě, zdraví a kultuře.
 • Rozvíjíme spolupráci s rodiči, ale i s širokou veřejností svojí otevřeností, diplomacií, vstřícností.

Prioritami naší školy jsou:

a) Kvalitní výchova a vzdělávání zaměřené na dovednosti žáků.
b) Výchova všestranně rozvinuté osobnosti se zdravým sebevědomím.
c) Položit kvalitní základ celoživotnímu vzdělávání.
d) Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
e) Volnočasové aktivity – podpora a vedení žáků k rozličným aktivitám a činnostem, vytváření sociálních vazeb v mimoškolním čase.
Důležité je i uvědomění si své pozice v kolektivu ostatních žáků a snahy vybudovat a obhájit si své „místo“. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Vedeme žáka k odpovědnosti za své učení a chování. Pracujeme se sebereflexí jak v oblasti učení, tak i v chování. Učením spolupráce, vzájemné pomoci se žáci učí vytvářet hezké vztahy k druhým lidem. Typ málotřídní školy otevírá veliké možnosti právě v této rovině.

Výchovné a vzdělávací strategie:
 • vytvářet atmosféru vzájemného porozumění a spolupráce mezi žáky, mezi žáky a učiteli a mezi učiteli
 • tvořivě využívat rozmanitých metod práce, promyšleně volených s ohledem na plnění očekávaných (cílových) výstupů a vytváření klíčových kompetencí žáků
 • vytvářet podmínky pro vhodnou seberealizaci žáků, pro rozvíjení jejich zájmů a schopností a pro smysluplné využívání volného času
 • vytvářet vhodné podmínky pro zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zajištěním pomůckami, literaturou, pracovními materiály apod.)
 • usilovat o dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na vzájemné toleranci, respektování odlišností ( multikulturalita, SVP ), na úctě člověka k člověku a na pocitu odpovědnosti
 • vytvářet atmosféru porozumění a tvůrčí činnosti ve všech aktivitách
 • vytvářet podmínky pro rozvoj, uplatnění a úspěch každého žáka
 • realizovat spolupráci s rodiči žáků, školskou radou a zřizovatelem tak, aby byla tato spolupráce přínosná pro činnost školy, vzdělávání žáků a pro utváření dobrých mezilidských vztahů
 • vést žáky ke smysluplnému trávení volného času a vytvářet prevenci proti zneužívání návykových látekzajišťovat prezentaci činnosti školy na veřejnosti
 • pořádat různě zaměřené kulturní vystoupení takové, aby vytvářely možnosti zapojit se pokud možno všem žákům – i žákům s výukovými a jinými problémy
 • zlepšovat estetický vzhled a funkčnost školy i jejího okolí
 • prostředí školy utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, odráželo život školy
 • usilovat o to, aby prostředí ve třídách mělo specifické znaky života třídy
 • u žáků i pracovníků školy vytvářet a trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou
 • kvalitní vzdělávací prací, prostředím a klimatem školy, a také pestrou nabídkou školních i mimoškolních aktivit bránit odlivu žáků na jiné školy a snažit se o získávání nových žáků.

Strategie jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k několika klíčovým kompetencím.

1. Strategie směřující ke kompetenci k učení:
 • na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení
 • využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
 • zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků
 • zadáváme žákům motivační domácí úkoly – umožňujeme jim stanovit rozsah úkolu – při stanovení minimálního rozsahu
 • vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce;
 • umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty
 • umožňujeme žákům pozorovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
 • učíme trpělivosti, povzbuzujeme
 • učíme práci s chybou
 • při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace
 • uplatňujeme individuální přístup
 • podporujeme požívání výpočetní techniky
 • vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací
 • zařazujeme do výuky prvky problémové vyučování, skupinové práce.
2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:
 • učíme žáky nebát se problémů
 • podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů
 • podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
 • umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, ověřit výsledek řešení
 • vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy
 • při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové příklady
 • nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti
 • žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů
 • ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní:
 • klademe důraz na týmovou práci
 • klademe důraz na „ kulturní úroveň“ komunikace
 • podporujeme kritiku a sebekritiku
 • umožňujeme žákům denně prezentovat vlastní názory při ranním kruhu
 • umožňujeme žákům prezentovat své výsledky
 • vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů
 • uplatňujeme ve výuce hraní rolí
 • vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace při společenských akcích školy – akce školy
 • zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost).
4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální:
 • důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulování se žáci sami podíleli
 • vyžadujeme od žáků zodpovědnost za plné dodržování pravidel školní řád
 • volíme formy práce, které využívají různorodý kolektiv třídy – žáci se vzájemně doplňují
 • zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla spolupráce a nutnost vzájemné pomoci
 • využíváme komunitního kruhu, diskusního kruhu, prezentace názorů žáků ve všech předmětech
 • učitel se orientuje na spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc při učení
 • žákům je poskytována možnost dle vlastního uvážení projevit své pocity a nálady
 • výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí)
 • ve výuce jsou využívány hry
 • v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost.
5. Strategie směřující ke kompetenci občanské:
 • netolerujeme sociálně patologické projevy chování, hrubé, nezdvořilé a vulgární projevy žáků
 • podporujeme kamarádské chování
 • pravidla chování ve škole jsou postupně vypracovávána ve spolupráci s žáky
 • vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel či školního řádu – vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu
 • k prezentaci vlastních názorů žáků využíváme ranní kruh
 • při ranním kruhu je žákům poskytována možnost projevit dle vlastního uvážení své pocity a nálady a upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají
 • ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, využíváme prožitkové vyučování
 • zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
 • na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
 • škola pořádá akce připomínající lidové tradice
 • škola v rámci možností pořádá akce pro obec – vystoupení pro veřejnost, účast žáků na akcích obce;
 • nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní:
 • kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme, dbáme na dokončení zadané práce
 • snažíme se při výuce vytvářet podnětné a tvořivé pracovní prostředí
 • umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se staršími)
 • vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků
 • získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání – hraní rolí, diskuse
 • nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití volného času
 • různými formami (exkurze, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi ujasňujeme představu žáků o jejich reálné podobě.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

I dítě s postižením má základní lidskou potřebu vstupovat do mezilidských vztahů, nechat se jimi probouzet k plnějšímu životu a těšit se z nich. Rozumět znamená pomáhat.

Cíl

Začlenit dítě do přirozeného prostředí školy i do širší společnosti a učit ho využívat vhodné naučné metody, způsoby učení a pomocné techniky.

Podmínky
 • shoda mezi rodinou a školou na cestě k integraci
 • možnost konzultace s odborníky pro další pomoc
 • příprava učitele po stránce odborné i organizační
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

Škola zpracuje Plán pedagogické podpory nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. Dle doporučení speciálního poradenského pracoviště další podpůrná opatření v souladu se zněním vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pozitivním přínosem naší péče je, že tito žáci nejsou odděleni od ostatních vrstevníků a konkrétní přístupy k žákovi jsou stanoveny v IVP, který má charakter písemné smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím a rodiči dítěte. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou vždy projednávána s rodiči žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován, neboť úkolem nás všech je podpoření dítěte v možnosti být úspěšný. Snažíme se, aby každý žák měl šanci dosáhnout co nejlepších výsledků v rámci jeho individuálních možností.

Vzdělávací obory obsahově upravujeme tak, aby odpovídaly možnostem a schopnostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, aby integrace byla vždy v zájmu konkrétního žáka.