OPVVV

Projekt

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EVROPSKÉ UNIIE

 

Datum zahájení: 1.9.2016

Předpokládané datum ukončení: 31.8.2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Název projektu CZ: Podpora ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to

zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta v základní škole. Aktivita umožňuje na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Projekt je dále zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílem je podpořit pedagogy mateřské a základní školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaných vzdělávacích programů DVPP zaměřených například na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole, na získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí:

 

  1. a) čtenářské pregramotnosti- MŠ
  2. b) matematické pregramotnosti -MŠ
  3. c) práce pedagoga s dvouletými dětmi -MŠ
  4. d) individualizace vzdělávání v MŠ
  5. e) inkluze -MŠ a ZŠ
  6. e) mentoringu – ZŠ
  7. f) cizího jazyka – ZŠ
  8. g) matematické gramotnosti – ZŠ

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Projekt-III.