Základní informace

Budova ZŠ v Dobré Vodě u Hořic byla dostavěna v roce 1939. Budova je umístěna v centru obce, dopravní spojení do obce je železniční i autobusové. Žáci školy využívají autobusovou dopravu, autobusová zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti školy.
Škola má všechny ročníky prvního stupně. Některé třídy se tvoří spojením různých ročníků.

I. třída (1.,2 a 3. ročník), II. třída (4. a 5. ročník)

I. třída (1.,2 a 3. ročník)     4 žáci, 2 žáků a 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Marcela Hudková

II. třída (4. a 5. ročník)      11 žáků a 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Bartošová

Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny.
Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Do školy docházejí žáci zejména z Dobré Vody, Bašnic, Sukorad a z Lískovic.
Škola umožňuje vzdělání také žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.
Spojení s mateřskou školou umožňuje jednotnou koncepci výchovně vzdělávacího procesu, která je pozitivním momentem při přechodu žáků z mateřské školy do školy základní.

Výuka probíhá ve třech prostorných učebnách, školní družina má k dispozici třídu a hernu. Výstavbou MŠ v pozdějších letech a jejím připojením k budově ZŠ získala škola školní jídelnu. V budově školy je prostorná tělocvična vybavená sportovním nářadím, sociální zařízení, keramická dílna, byt domovníka a šatna pro žáky.
Stávající prostory pro výuku i další aktivity jsou z hlediska počtu žáků vyhovující. Učitelé mají k dispozici sborovnu a dva kabinety na pomůcky.
Škola má velkou zahradu s novými herními prvky, průlezkami, houpačkami, herní plochou s bezpečným dopadovým povrchem. Ovál s dopravními prvky, který lze využívat pro tělesnou i dopravní výchovu. Zastíněné pískoviště, zahradní altán s tabulemi, vyvýšené záhony, které mohou využívat děti MŠ a žáci ZŠ pro pěstitelské práce.  Zrekonstruované doskočiště pro TV. Zahradní areál je využíván základní i mateřskou školou.

Celá budova je vytápěna plynem. Vybavení tříd je postupně modernizováno.To se týká i vybavení zahradního areálu, které je rozšiřováno v souladu s požadavky na bezpečnost dětí a žáků.
Žáci školy i pedagogové mají k dispozici školní knihovnu. Knihy žákovské i učitelské knihovny jsou využívány při společné četbě i při samostatné práci žáků.
Pro činnost ŠD je postupně doplňován fond hraček – zejména nové stavebnice a hry. Fond učebnic je rozšiřován o různé doplňkové materiály, pracovní listy a sešity z různých nakladatelství.

V průběhu hlavních prázdnin 2017 byly zrekonstruovány prostory bývalého bytu v přízemí budovy školy. Tyto prostory bude využívat školní družina. Prostory byly vybaveny s důrazem na umožnění relaxačních a odpočinkových činností žáků.

V průběhu hlavních prázdnin 2018 se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení v celé mateřské škole a školní kuchyni. Ve 2. patře budovy MŠ bylo vybudováno nové zázemí pro paní učitelky.