Základní informace

Budova ZŠ v Dobré Vodě u Hořic byla dostavěna v roce 1939. Budova je umístěna v centru obce, dopravní spojení do obce je železniční i autobusové. Žáci školy využívají autobusovou dopravu, autobusová zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti školy.
Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků.

I. třída (1. a 2. ročník) – třídní učitelka Mgr. Marcela Hudková

II. třída (3, 4. a 5. ročník) – třídní učitelka Mgr. Květa Frühaufová

I. třída (1. a 2. ročník) – 4 žáci 1. roč., 8 žáků 2. roč. 

II. třída (3, 4. a 5. ročník) – 4 žáci 3. roč., 4 žáci 4. roč. a 2 žáci 5. roč.

Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny.
Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Do školy docházejí žáci zejména z Dobré Vody, Bašnic, Sukorad a z Lískovic.
Škola umožňuje vzdělání také žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.
Spojení s mateřskou školou umožňuje jednotnou koncepci výchovně vzdělávacího procesu, která je pozitivním momentem při přechodu žáků z mateřské školy do školy základní.

Výuka probíhá ve třech prostorných učebnách, školní družina má k dispozici třídu a hernu. Výstavbou MŠ v pozdějších letech a jejím připojením k budově ZŠ získala škola školní jídelnu. V budově školy je prostorná tělocvična vybavená sportovním nářadím, sociální zařízení, keramická dílna, byt domovníka a šatna pro žáky.
Stávající prostory pro výuku i další aktivity jsou z hlediska počtu žáků vyhovující. Učitelé mají k dispozici sborovnu a dva kabinety na pomůcky.
Škola má velkou zahradu s novými herními prvky, průlezkami, houpačkami, herní plochou s bezpečným dopadovým povrchem. Ovál s dopravními prvky, který lze využívat pro tělesnou i dopravní výchovu. Zastíněné pískoviště, zahradní altán s tabulemi, vyvýšené záhony, které mohou využívat děti MŠ a žáci ZŠ pro pěstitelské práce.  Zrekonstruované doskočiště pro TV. Zahradní areál je využíván základní i mateřskou školou.

Celá budova je vytápěna plynem. Vybavení tříd je postupně modernizováno. To se týká i vybavení zahradního areálu, které je rozšiřováno v souladu s požadavky na bezpečnost dětí a žáků.
Žáci školy i pedagogové mají k dispozici školní knihovnu. Knihy žákovské i učitelské knihovny jsou využívány při společné četbě i při samostatné práci žáků.
Pro činnost ŠD je postupně doplňován fond hraček – zejména nové stavebnice a hry. Fond učebnic je rozšiřován o různé doplňkové materiály, pracovní listy a sešity z různých nakladatelství.

V průběhu hlavních prázdnin 2017 byly zrekonstruovány prostory bývalého bytu v přízemí budovy školy. Tyto prostory bude využívat školní družina. Prostory byly vybaveny s důrazem na umožnění relaxačních a odpočinkových činností žáků.

V průběhu hlavních prázdnin 2018 se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení v celé mateřské škole a školní kuchyni. Ve 2. patře budovy MŠ bylo vybudováno nové zázemí pro paní učitelky.

Během hlavních prázdnin 2020 byl na zahradě školy instalován nový multifunkční herní prvek, který zpestří nabídku sportovních aktivit na školní zahradě dětem MŠ i žákům ZŠ.

Během hlavních prázdnin 2021 se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a odpadů v budově základní školy. Součástí rekonstrukce bylo rozšíření sociálního zařízení o bezbariérové WC.

Informace o aktivitách a činnostech ve škole

prezentace

PDF Embedder requires a url attribute