Historie školy

O prvních počátcích školy se zmiňuje školní kronika v Dolní Dobré Vodě založená r. 1871. Vyučovat se zde začalo na přelomu 18. a 19. století, kdy se učilo v tzv. škole pokoutní, jejíž umístění se velmi často měnilo. Tento stav trval až do roku 1854. Horní Dobrá Voda a část Dolní Dobré Vody až po Chlumský potok byly přiškoleny k Hořicím. Druhá část této obce, po levém břehu potoka, a Básnice byly přiškoleny k jednotřídní škole v Milovicích.

Roku 1865 byla v Dolní Dobré Vodě postavena nákladem obce jednotřídní škola, ve které se již následujícího roku začalo učit. Než však byla budova odevzdána svým účelům, byla obsazena pruskými vojáky, kteří po neúspěšné bitvě u Jičína 29. června 1866 (prusko – rakouská válka) obsadili nejenom samotný Jičín, ale i další místa.

Obec Dolní Dobrá Voda vykonávala své patronátní právo až do roku 1870. Dne 7. prosince 1869 převzala školu do své správy c. k. okresní školní rada v Hradci Králové.

Počátkem školního roku 1871/1872 byla ke zdejší škole přiškolena z Milovic obec Básnice a z Hořic obec Horní Dobrá Voda. Přiškolením obou obcí navštěvovalo jednotřídku 130 žáků. a tak c.k. okresní školní rada v Hradci Králové vyhověla místní školní radě, aby byla na obecní náklad přistavěna druhá třída. Obě obce navíc získaly 1000 zl. na stavbu školy. Nové patro bylo přistavěno roku 1873. Ve dvou třídách se začalo vyučovat 1. května 1874. Roku 1881 byla podána žádost o další rozšíření zdejší školy, tentokrát na školu trojtřídní. Roku 1882 navštěvovalo školu již 196 dětí. Tato žádost byla povolena. Básnická obec již ale na stavbu nové třídy nepřispěla, protože se snažila o zřízení jednotřídní školy přímo v Básnicích. Přesto byla ve školním roce 1882/1883 škola přeměněna na trojtřídní. Se zdejší školou je spojena i osoba spisovatele Eduarda Štorcha, který zde vyučoval v roce 1898.

Roku 1910 zažádala Básnice o opětné odškolení ze zdejší školní obce a zřízení samostatné jednotřídní školy. Komisionelní ohledání školy stanovilo velmi přísný soud nad stavem školní budovy, proto také bylo v zasedání místní školní rady 3. prosince 1910 rozhodnuto postavit novou školní budovu. Stavbu nové školy přerušili básničtí poslanci, kteří protestovali u c.k. zemské Školní rady a vymohli si vystavění vlastní školy v jejich obci. C.k. zemská školní rada vyhlásila 26. dubna 1912 vyškolení celé politické obce Básnice ze školní obce Dolní Dobrá Voda. Po otevření této školy byla dobrovodská škola redukována, byla zrušena zdejší třetí školní třída.

Ve třicátých letech se opět objevovaly snahy o vybudování nové školní budovy. Roku 1937 se započalo s její stavbou. Dolní i Horní Dobrá Voda zakoupily společně pozemek pro novou budovu, která byla vystavěna podle návrhu stavitele Miroslava Vrabce z Hořic, jemuž byla společně s Josefem Pourem stavba zadána. Škola byla slavnostně otevřena veřejnosti 5. června 1938.