Jednací řád

Základní školy v Dobré Vodě u Hořic, která je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic , zřízené dne 20.9.2005 Usnesením Zastupitelstva Obce Dobrá Voda u Hořic.

ČI. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

ČI. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření , inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

ČI. 3
Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

ČI. 5
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis. Zápis vyhotovuje člen školské rady( předseda). Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.

ČI. 6
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

ČI. 7
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

ČI. 8
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 20.9.2005.

 

 

Dodatek č. 1/2018 k Jednacímu řádu

S platností od 1.6.2018

Jednací řád se doplňuje o nový samostatný článek  s názvem:

 

Ochrana osobních údajů – zásady pro práci s informacemi o škole:

  • Ředitel školy poskytuje školské radě informace o škole v agregované podobě (počty žáků, počty pedagogů,…),
  • objeví-li se při jednání školské rady osobní údaje, upozorní ředitel členy školské rady na povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích,
  • výstupy ze školské rady (záznamy z jednání) nesmí obsahovat osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy