Úspěch ve výtvarné soutěži

# GRATULUJEME #

Výherci soutěže „Za tajemstvím čisté vody“

V úterý 9. května 2017 rozhodla odborná porota složená ze zástupců pořadatele o výsledcích dětské soutěže Za tajemstvím čisté vody, která byla vyhlášena u příležitosti Světového dne vody 2017.

Do soutěže se zapojilo více než 1000 dětí ze 140 škol z celé České republiky. Porota nejdříve vybrala 85 finalistů (33 obrázků a 52 komiksů), jejichž přehled najdete na (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/finaliste-souteze-za-tajemstvim-ciste.html) a následně vyhodnotila nejlepších 10 resp. 14 prací.

Nejlepší práce budou prezentovány na výstavě v Národním zemědělském muzeu v průběhu července a srpna.

Kategorie: obrázky

 1. Hynek Hladil, 5. třída, ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. Listopadu 1225
  2. Sabina Pospíšilová, 5. třída, ZŠ Žatčany 20
  3. Lucie Holá, 4.C, ZŠ Kpt. Jaroše 836, Třebíč
 2. Kristýna Eiglová, 4.B, ZŠ Kpt. Jaroše 836, Třebíč
  5. Sofie Bradáčová, 3.A, ZŠ, Lupenická 20, Praha – Koloděje
  6. Johana Dráždilová, 4. třída, 15. ZŠ, T. Brzkové 33-35, Plzeň
  7. Michaela Jungová, 2. B, ZŠ Volyně, Školní 300
  8. Denisa Krupová, 5. třída, ZŠ a MŠ Pržno
  9. Eliška Kučerová, 4. třída, ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic
  10. Tobiáš Fleisner, 5. třída, ZŠ a MŠ Pržno

 

# GRATULUJEME #

 

PODPOŘTE NÁS…

VEŘEJNOST SE MŮŽE NYNÍ ZAPOJIT DO HLASOVÁNÍ O NEJHEZČÍ OBRÁZEK a vybrat svého favorita. Hlasování probíhá na facebookovém profilu MZe (Ministerstva zemědělství České republiky)

v období 9. – 31. května 2017.

Soutěžní obrázek: Eliška Kučerová, 4. ročník ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic

https://www.facebook.com/pg/ministerstvozemedelstvicr/photos/?tab=album&album_id=1589233127785339

Jak postupovat? Facebookové stránky „Ministerstva Zemědělství České Republiky“ Fotky Alba Za tajemstvím čisté vody“ vyhledat obrázek dát obrázku „to se mi líbí“.

 Za projevenou podporu děkujeme. 

Celý článek

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Provoz MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz mateřské školy v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

Mateřská škola bude uzavřena od 3. 7. 2017 – do 18. 8. 2017.

Provoz bude zahájen dne 21. 8. 2017.

Celý článek

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
ZS A 1/17 přijat/a
ZS B 2/17 přijat/a
ZS C 3/17 přijat/a
ZS D 4/17 přijat/a
ZS E 5/17 přijat/a
ZS F 6/17 přijat/a
ZS G 7/17 přijat/a
ZS H 8/17 přijat/a
ZS CH 9/17 přijat/a
ZS I 10/17 přijat/a
ZS J 11/17 přijat/a
ZS K 12/17 přijat/a
ZS L 13/17 přijat/a

ZS M 14/17 odklad školní docházky

Mgr. Marcela Hudková
ředitelka školy

Datum zveřejnění: 28.4.2017

Celý článek

Akce MŠ na květen

2.5. – 5.5.    Týden otevřených dveří

3.5.    Zápis  dětí do MŠ

11.5.   KD Hořice – Novozámská „Hrátky na pohádky“

Besídka pro maminky – Kulturní dům DV – 15.30 hod.

23.5.   Návštěva Lesní školky v Hořicích

 

 

 

Celý článek

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín,

budou přednostně přijímány:

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová, mají trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu  § 179 odst. 3), podle věku od nejstarších po nejmladší.
 2. Děti, které mají  trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou třetího roku věku, podle věku od nejstarších po nejmladší.
 3. Děti, které mají  trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, podle věku od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně pátého roku věku od nejstarších po nejmladší.
 5. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod podle věku od nejstarších po nejmladší.
 6. V případě shodnosti kritérií rozhodne losování.

Celý článek

Zápis do mateřské školy


Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 3. 5. 2017.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce v MŠ dne 3.5.2017 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

Potvrzení lékařem se netýká dětí, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Další informace:

Od počátku školního roku (od 1. září 2017), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné. 

Dítě plní povinnou školní docházku v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu.

Vyučovacím jazykem v mateřské škole je jazyk český.

Pro školním rok 2017/2018 bude maximálně přijato 23 dětí.

Třídy MŠ budou naplněny maximálně do kapacity školy – do celkového počtu dětí 49.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání dětí bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání dětí.

V případě budoucího vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného dítěte budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou dítěte  a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě :

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

Celý článek

Akce ZŠ v dubnu

4.4. Hasík – výchovně vzdělávací program

11.4. Den otevřených dveří v základní škole od 12.00 do 16.00 hodin, ukázková hodina v 1.ročníku od 12.25 hodin

13.4. Velikonoční prázdniny

25.4. Den Země – projektový den

20.4. Zápis do 1.ročníku ZŠ od 14.00 – 16.30 hodin

26.4. Třídní schůzky

27.4. Fotografování dětí

Celý článek