Společná schůzka rodičů dětí MŠ

Oznámení pro rodiče dětí MŠ

Společná informativní schůzka rodičů dětí mateřské školy se bude konat dne 4.9.2018 ve školní jídelně. Zahájení schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude v 15.30 hodin, společná část pro všechny rodiče od 16.00 hodin. Rodičům budou poskytnuty potřebné informace k průběhu školního roku 2018/2019.

Celý článek

Akce ZŠ v červnu

1.6. Milovická paralympiáda – sportovní den

7.6. 2.část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hořicích pro 4. a 5.ročník

12.6. Návštěva dětské knihovny v Hořicích pro 2. a 3. ročník

19.6. Návštěva dětské knihovny v Hořicích pro 1. ročník

20.6. Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad L. pro 1. ročník

20.6. Výlet na zámek Loučeň  pro 2. – 5. ročník

21.6. „Hrajeme si i hlavou“ pro  4. a 5. ročník (akce UHK Hradec Králové)

21.6. Školní olympiáda pro 1.-3. ročník

21.6. Zahradní slavnost

25.6. Školní olympiáda pro 4. a 5. ročník, projekt „Zuby“ pro 1.- 5. ročník

26.6. Výlet do Hořic – historie města, “ Trubičková stezka“

27.6. Preventivní akce s policií ČR

29.6. Vysvědčení

Celý článek

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách a v měsíci červnu

 

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz MŠ v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

MŠ bude uzavřena od 2. 7. 2018 – do 31. 8. 2018.

Provoz bude zahájen dne 3. 9. 2018.

Důvodem přerušení provozu v měsících červenec a srpen je celková rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově mateřské školy, ve školní kuchyni a další práce.

 

Úhrada neinvestičních nákladů v MŠ za měsíc červenec a srpen

Úplata vzhledem k přerušení provozu na celé dva měsíce bude 0 Kč.

 

Provoz MŠ v měsíci červnu

Rekonstrukce bude zahájena již v měsíci červnu, proto bude mateřská škola uzavřena od 25.června 2018. Toto opatření je vzhledem k rozsahu plánovaných prací nezbytné. Věříme, že odměnou za případné těžkosti se zajištěním péče o děti bude pro všechny nové prostředí, které přispěje ke zkvalitnění podmínek pro pobyt dětí v naší mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

507 73 Dobrá Voda u Hořic 86

IČO: 70983062

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ A1/2018 přijat/a

 

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění:  17.4.2018

Celý článek

Zápis do mateřské školy


Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 3.5.2018.

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce v MŠ dne 3.5.2018 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

Potvrzení lékařem se netýká dětí, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Další informace:

 Od počátku školního roku (od 1. září 2017), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné.

 Dítě plní povinnou školní docházku v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu.

Vyučovacím jazykem v mateřské škole je jazyk český.

Pro školním rok 2018/2019 bude maximálně přijato 18 dětí.

Třídy MŠ budou naplněny maximálně do kapacity školy – do celkového počtu dětí 49.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání žáků bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání žáků.

 

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

–  o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

Celý článek