Zápis dětí do 1. ročníku

                                                                           

                                                                              Z  Á  P  I S

                                             dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017 proběhne

v ZŠ a MŠ v Dobré Vodě u Hořic v pondělí dne 25. 1. 2016 v budově školy

                                                             od 14.00 – 16.30 hodin.

K zápisu se dostaví a zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2010.

Děti, které dovrší 6. rok věku v době od 1. září do konce kalendářního roku 2010, mohou být výjimečně přijaty do školy, požádají-li o to jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období  od 1. září 2010  do  31. prosince 2010 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna 2011 do 30. června 2011 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel  školy, kterou si zákonní zástupci žáka zvolili. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu se dostaví i děti, jimž byl pro školní rok 2015/2016 povolen ředitelkou

školy odklad povinné školní docházky.

 

 

V Dobré Vodě u Hořic dne 10. 12. 2015

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy