Informace k testování žáků ZŠ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19. 2. 2022 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců.

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat žáci ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

Škola pak bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty
• děti v mateřské škole,
• děti/žáci/, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/.

.

Akce ZŠ v únoru

4.2. Pololetní prázdniny

8.2. Zahájení sportovní školičky v 1.- 3. ročníku

17.2. Pokračování preventivních aktivit ve 4.- 5. ročníku ve spolupráci s PPP Jičín

21.- 25. 2. Jarní prázdniny

Informace k testování žáků od 31.1.2022

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat na zaměstnance školy a školského zařízení i na žáky školy.

Informace k testování ve škole

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a
školských zařízení následující:

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování
všech žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování všech žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu.

Akce ZŠ v lednu

10.1. Přírodovědná přednáška v rámci projektu Oko Země pro všechny ročníky

17.1. Pedagogická rada za 1. pololetí

19.1. Třídní schůzky

31.1. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Akce ZŠ v prosinci

3.12. Mikulášská nadílka

8.12. Projektový den ve škole ve spolupráci s muzeem v Hořicích

14.12. Interaktivní beseda na téma Vánoce v EU

16.12. Preventivní akce ve II. třídě ve spolupráci s PPP v Jičíně – náhradní termín

20.12. Vánoční besídka s nadílkou

21.- 22. 12. ředitelské volno, 20.12. – dle aktuální epid. situace