Zápis do 1.ročníku ZŠ

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 proběhne

v ZŠ a MŠ v Dobré Vodě u Hořic ve čtvrtek dne 20. 4. 2017 v budově školy

od 14.00 – 16.30 hodin.

K zápisu se dostaví a zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2011.

Děti, které dovrší 6. rok věku v době od 1. září do konce kalendářního roku 2011, mohou být výjimečně přijaty do školy, požádají-li o to jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období  od 1. září  do  31. prosince 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června 2012 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena 1 samostatná 1. třída:

Tato třída bude naplněna maximálně dopočtu 18 žáků.

Třídy II.(3.a 4.roč.) a III. (2.a 5.roč.) budou naplněny maximálně do počtu 26 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání žáků bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání žáků.

 

Kritéria pro přijímání žáků

  1. Přednostně budou přijímáni žáci:

S místem trvalého  pobytu  v  příslušném školském obvodu obce Dobrá Voda u Hořic (obce Bašnice, Sukorady, Lískovice a Tereziny Dary) a žáci umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

  1. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

          a) sourozenec ve škole v době zápisu nebo od 1. 9. následujícího školního roku

          b) dle věku od nejstaršího po nejmladšího

          c) při shodnosti kritéria losování

 

Další informace:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Popis formální části zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce může zákonný zástupce využít tiskopis školy, který je zveřejněn na www stránkách školy v sekci dokumenty ke stažení, případně bude k dispozici u ředitelky školy. Zákonný zástupce uvede dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

– jméno a příjmení tohoto zástupce,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

S ohledem na pružnost správního řízení budeme evidovat se souhlasem zákonného zástupce telefonního spojení na zákonného zástupce či e-mailovou adresu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

– písemně

– ústně do protokolu

 

Vyučovacím jazykem v základní škole je jazyk český.

Zákonný zástupce má možnost požádat o udělení odkladu školní docházky.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy, kterou si zákonní zástupci žáka zvolili. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte podané nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě má možnost vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje docházkou do mateřské školy, toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),

Škola umožňuje individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

–  o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

Obsah motivační časti zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Uvedená maximální doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit.

Škola připraví i aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem. Tyto aktivity budou probíhat v celkové době nejvýše 60 minut.

Připravené činnosti budou vycházet ze znalostí pohádek a pohádkových postav. Každé dítě si bude moci vybrat, kterou aktivitu či zvolí.

Při motivační části zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku, také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Dojde také ke vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání bude škola při zápisu prokazatelným způsobem informovat zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučí do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti, pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče. Škola seznámí zákonné zástupce dítěte s tímto materiálem a upozorní je, na které oblasti se mají především zaměřit.

 

V Dobré Vodě u Hořic dne 23. 2. 2017

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy