Akce ZŠ v červnu

1.6. Milovická paralympiáda – sportovní den

7.6. 2.část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hořicích pro 4. a 5.ročník

12.6. Návštěva dětské knihovny v Hořicích pro 2. a 3. ročník

19.6. Návštěva dětské knihovny v Hořicích pro 1. ročník

20.6. Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad L. pro 1. ročník

20.6. Výlet na zámek Loučeň  pro 2. – 5. ročník

21.6. „Hrajeme si i hlavou“ pro  4. a 5. ročník (akce UHK Hradec Králové)

21.6. Školní olympiáda pro 1.-3. ročník

21.6. Zahradní slavnost

25.6. Školní olympiáda pro 4. a 5. ročník, projekt „Zuby“ pro 1.- 5. ročník

26.6. Výlet do Hořic – historie města, “ Trubičková stezka“

27.6. Preventivní akce s policií ČR

29.6. Vysvědčení

Akce ZŠ v květnu

2.5. „Tonda, obal na cestách“ – vých. vzdělávací program

7.5. Fotografování dětí a žáků

10.5. Besídka pro maminky v KD v Dobré Vodě

15.5. Návštěva  hradu Pecka – vých. vzdělávací program s názvem „Přijede král“

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

507 73 Dobrá Voda u Hořic 86

IČO: 70983062

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ A1/2018 přijat/a

 

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění:  17.4.2018

Pozvánka

„Jarní očista a zdravé vaření“

Srdečně zveme všechny zájemce na besedu s ochutnávkou,

která se bude konat dne 12.4.2018  od 15.30 hodin ve školní jídelně.

Hlavním tématem bude zdravý životní styl a seznámení s produkty značky Just a Nahrin. Ochutnat bude možné například různé čistící a posilující nápoje, zdravé koření či pomazánky.

Potřebné suroviny budou pro účastníky zajištěny.

Akce ZŠ v dubnu

4.4. Návštěva 2.třídy MŠ v 1.ročníku ZŠ – společná vyučovací hodina

5.4. Sférické kino  – Tajemství stromů

10.4. Zápis do 1. ročníku ZŠ

12.4. od 15.30 hodin  „Jarní očista a zdravé vaření“ – beseda pro veřejnost s ukázkami přípravy jídel a ochutnávkou s poradkyní JUST CS paní J. Cimbálovou

23.- 27.4. Týden vody, Den Země – projektové dny

25.4. Třídní schůzky

26.4. Ukázka výcviku dravců

30.4. Ředitelské volno

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019

proběhne

v ZŠ a MŠ v Dobré Vodě u Hořic v úterý dne 10. 4. 2018 v budově školy

od 14.00 – 16.30 hodin.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodiče předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena 1 samostatná 1. třída.

Tato třída bude naplněna maximálně do kapacity školy  – do celkového počtu žáků 70.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání žáků bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání žáků.

 

 

Kritéria pro přijímání žáků

  1. Přednostně budou přijímáni žáci:

S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu obce Dobrá Voda u Hořic (obce Bašnice, Sukorady, Lískovice a Tereziny Dary) a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

  1. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole v době zápisu nebo od 1. 9. následujícího školního roku

b) dle věku od nejstaršího po nejmladšího

c) při shodnosti kritéria losování

Další informace:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Popis formální části zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce může zákonný zástupce využít tiskopis školy, který je zveřejněn na www stránkách školy v sekci dokumenty ke stažení, případně bude k dispozici u ředitelky školy. Zákonný zástupce uvede dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

– jméno a příjmení tohoto zástupce,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

S ohledem na pružnost správního řízení budeme evidovat se souhlasem zákonného zástupce telefonního spojení na zákonného zástupce či e-mailovou adresu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

– písemně

– ústně do protokolu

 

Vyučovacím jazykem v základní škole je jazyk český.

Zákonný zástupce má možnost požádat o udělení odkladu školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy, kterou si zákonní zástupci žáka zvolili. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte podané nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě má možnost vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje docházkou do mateřské školy, toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),

Škola umožňuje individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

–  o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

Obsah motivační časti zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Uvedená maximální doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit.

Škola připraví i aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem. Tyto aktivity budou probíhat v celkové době nejvýše 60 minut.

Připravené činnosti budou vycházet ze znalostí pohádek a pohádkových postav. Každé dítě si bude moci vybrat, kterou aktivitu či zvolí.

Při motivační části zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku, také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Dojde také ke vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání bude škola při zápisu prokazatelným způsobem informovat zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučí do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti, pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče. Škola seznámí zákonné zástupce dítěte s tímto materiálem a upozorní je, na které oblasti se mají především zaměřit.

Akce ZŠ v březnu

5. – 9.3. Jarní prázdniny

15.3. Vých. vzdělávací program pro žáky 2. a 5. roč. „Vztahy, přátelství a solidarita“ ve spolupráci s PPP Jičín

16.3. Soutěž žáků 2. – 5.roč. Matematický klokan 2018

17.3. Karneval v KD v Dobré Vodě

27.3. Velikonoce na zámku v Nechanicích

29.3. – 2.4. Velikonoční prázdniny

Akce ZŠ v únoru

1.2. Muzeum východních Čech v Hradci Králové – interaktivní program „Masopust v muzeu“

2.2. Pololetní prázdniny

15.,16. 2. Besedy  se spisovatelkou J. Vítovou ( autorkou knížek “ O Květušce“)