Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách a v měsíci červnu

 

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz MŠ v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

MŠ bude uzavřena od 2. 7. 2018 – do 31. 8. 2018.

Provoz bude zahájen dne 3. 9. 2018.

Důvodem přerušení provozu v měsících červenec a srpen je celková rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově mateřské školy, ve školní kuchyni a další práce.

 

Úhrada neinvestičních nákladů v MŠ za měsíc červenec a srpen

Úplata vzhledem k přerušení provozu na celé dva měsíce bude 0 Kč.

 

Provoz MŠ v měsíci červnu

Rekonstrukce bude zahájena již v měsíci červnu, proto bude mateřská škola uzavřena od 25.června 2018. Toto opatření je vzhledem k rozsahu plánovaných prací nezbytné. Věříme, že odměnou za případné těžkosti se zajištěním péče o děti bude pro všechny nové prostředí, které přispěje ke zkvalitnění podmínek pro pobyt dětí v naší mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

507 73 Dobrá Voda u Hořic 86

IČO: 70983062

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ A1/2018 přijat/a

 

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění:  17.4.2018

Celý článek

Zápis do mateřské školy


Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 3.5.2018.

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce v MŠ dne 3.5.2018 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

Potvrzení lékařem se netýká dětí, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Další informace:

 Od počátku školního roku (od 1. září 2017), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné.

 Dítě plní povinnou školní docházku v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu.

Vyučovacím jazykem v mateřské škole je jazyk český.

Pro školním rok 2018/2019 bude maximálně přijato 18 dětí.

Třídy MŠ budou naplněny maximálně do kapacity školy – do celkového počtu dětí 49.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Při přijímání žáků bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání žáků.

 

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka budou zákonní zástupci informováni

–  o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

–  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),

– o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,

–  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

–  o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

– o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

– o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.

Celý článek

Pozvánka

„Jarní očista a zdravé vaření“

Srdečně zveme všechny zájemce na besedu s ochutnávkou,

která se bude konat dne 12.4.2018  od 15.30 hodin ve školní jídelně.

Hlavním tématem bude zdravý životní styl a seznámení s produkty značky Just a Nahrin. Ochutnat bude možné například různé čistící a posilující nápoje, zdravé koření či pomazánky.

Potřebné suroviny budou pro účastníky zajištěny.

Celý článek